23:42      e-MID DEPO EUR 123 MIO* | e-MID MIC EUR 61 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)