15:42      e-MID DEPO EUR 86 MIO* | e-MID MIC EUR 22 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)