17:12      e-MID DEPO EUR 1 MIO* | e-MID MIC EUR 6 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)