23:42      e-MID DEPO EUR 2228 MIO* | e-MID MIC EUR 201 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)