23:27      e-MID DEPO EUR 135 MIO* | e-MID MIC EUR 130.5 MIO* | TRIPARTY 0 MIO*     (*VOLUME IS TERM ADJUSTED)